Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011


Kasulikud lingid


Olulised ja huvitavad veebileheküljed:

Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehekülg: https://www.lkf.ee/et/
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja kodulehekülg: http://www.koda.ee/
Finantsinspektsiooni kodulehekülg: http://www.fi.ee/
Notaritasude kalkulaator: http://www.notarnet.ee/kalkulaator/
Erinevate Euroopa riikide õigusest, seadusandlusest, kohtulahenditest: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=et
Andmekaitse Inspektsiooni kodulehekülg: http://www.aki.ee/et
Tarbijavaidluste lahendamise platvorm: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Viivise arvutamise kalkulaator: http://www.viivisekalkulaator.ee/
Aplikatsioon õigusviidete saamiseks: http://xlaw.eu/
Kohtulahendid märkssõnade järgi: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendite_analyyside_marksonad.html
Euroopa Kohtu kohtupraktika: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=et
Õigusnõuande keskus: http://www.vastused.ee/
Informatsioon pensionite kohta: http://www.pensionikeskus.ee/
Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal: http://www.rmp.ee/

Seadusemuudatused

10.04.2016 jõustusid muudatused autoriõiguse seaduses. Seadusega võeti üle Euroopa Liidu vastav direktiiv. Direktiivi eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu tasandil kollektiivse esindamisega seotud organisatsioonide tegevuse aluspõhimõtteid, luua mehhanism Euroopa Liidu üleste litsentside andmiseks muusikateoste kasutamisel ning kehtestada järelevalve kohustus kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle.

Kollektiivse esindamise organisatsioonid on ühingud, kes annavad oma liikmete – autorite, esitajate, tootjate – loa alusel litsentse teoste kasutamiseks erinevatele ettevõtetele nagu näiteks poodidele, kaubanduskeskustele, restoranidele, hotellidele või meediateenuste pakkujatele. Hetkel on selliste ühingute tegevuse vahel Euroopa Liidus märkimisväärsed erinevused, eelkõige seoses nende läbipaistvusega ning aruandluskohuslusega oma liikmete ja õiguste omajate ees.
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042016004


© OÜ ESTLEGAL 2019