Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011


Õigusteenused

Meie teenused jagunevad erakliendi teenusteks ja ärikliendi teenusteks.

Erakliendile

Pakume soodsaid veebinõuandeid, hõlpsat veebikäsiraamatu kasutamist, kuid ka bürooteenindust erinevates valdkondades: perekonnaõigus, võlaküsimused, tööõigus, omandiküsimused, kindlustusasjad, esindus töövaidluskomisjonis, kohtus jne. Meie juristid on nõustanud veebi vahendusel välismaal elavaid eestlasi ning lahendanud nende õiguslikke küsimusi Eestis.

Ärikliendile

pakume samuti veebinõuandeid, kuid harilikult vajavad ärikliendi küsimused laiemat arutamist büroos, sest probleemiga võivad olla seotud erinevad tahud. Üheks väga palju tellitud teenuseks on tööõigusküsimused alates töölepingu lõpetamise vormistamisest kuni kohtuvaidluseni. Lahendame võlanõudeid, lepingulisi vaidlusi, ehituslikke vaidlusi, praakteenuste ja –toodetega seotud küsimusi, vaidlusi tarbijavaidluste komisjonis, kindlustusvaidlusi jm. Koostame erinevaid lepinguid, mis valmivad tavaliselt nn rätsepatööna vastavalt kliendi vajadusele, kuid kasutame ka tüüplepinguid, neid mõne sättega täiendades. Nõustame ja koostame ärilahenduste, toodete ja teenuste õiguslikke mudeleid, viime läbi õiguslikke auditeid ning koostame tegevuslubade ja majandusregistri registreeringuteks vajalikke ettevõtte sise-eeskirju. Samuti esindame ärikliente erinevates kohtuvaidlustes.

E-juristi bürooteenused on samaväärsed advokaaditeenusega, kuid soodsamad.

Meie juristid on lahendanud edukalt kohtuasju, milles vastaspoole esindajaks on vandeadvokaat. Meie juristidel ei ole advokaadi nimetust, sest see on seotud nende valiku või muu tegevusega.

*Lepingud

Koostame müügilepinguid, üüri- ja rendilepinguid, koostöölepinguid, vahenduslepinguid, töö- ja töövõtulepinguid ja enamikku muid lepinguid, mida kliendid vajavad.

Näited: Klient soovib üürida äriruume ja vajab tema huve arvestavat üürilepingut. Klient osutab ehitus- ,veo- või muud teenust ning soovib koostada lepingu tüüptingimused.

*Õiguslikud hinnangud

Viime problemaatilise õigusküsimuse osas läbi õigusliku analüüsi, et selgitada, kas äriline lahendus või leping on seadusega kooskõlas või kas nõudel teise isiku vastu on õiguslik alus. Analüüsi kohta koostame „Õigusliku hinnangu“ dokumendi.

Näide: Kliendi poolt tellitud ehitisel ilmnevad puudused ja ta soovib teada, kes puuduste eest vastutab ja kas esineb õiguslik alus pöördumiseks kohtusse.

*Taotluste, nõuete ja päringute koostamine

Koostame võla- ja muid nõudeid ning vastuväiteid, samuti taotlusi ja päringuid riigiasutustele.

Näited: Klient on laenanud raha, kuid võlgnik keeldub seda tagastamast. Pärast juristi poolt esitatud kohtuhoiatust raha kliendile tagastatakse. Kliendil on vaja esitada riigiasutusele teabenõue ehitistega seotud andmete saamiseks.

*Õiguslik nõustamine

Anname nõu erinevates õiguslikes küsimustes kohtumistel meie büroodes ja lihtsama küsimuse puhul ka e-posti teel.

Näide: Klient vajab nõustamist seoses tema ruumides tekkinud tulekahjuga ja sellega, kas maja omanikul ja naaberruumide kasutajatel on õigus esitada tema vastu kahjunõudeid ning kuidas peab olema kahju suurus ja põhjuslik seos sel juhul tõendatud.

*Tööõigus

Anname nõu töötajatele ja tööandjatele töösuhetega seotud küsimustes, koostame dokumente töövaiduskomisjonile ning esindame töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Näide: Tööandja on öelnud töölepingu erakorraliselt üles töötajapoolse töökohustuste rikkumise tõttu. Töötaja leiab, et ei ole töökohustusi rikkunud ning on pöördunud hüvitise nõudega töövaidluskomisjoni poole.

*Kindlustusõigus

Anname hinnangu hüvitisnõuete ja tagasinõuete põhjendatusele ja vajadusel koostame ning esitame kindlustushüvitise nõudeid.

Näited: Toimunud on tulekahju, kuid kindlustusselts keeldub kindlustuslepingu alusel kahju hüvitamast. Kindlustusselts on esitanud tagasinõude korteriomaniku vastu, kelle korteris oli veeleke.

*Õiguslikud ärilahendused

Aitame Teil hinnata ja kujundada äriprotsesse seadusele vastavalt.

Näide: Ettevõte soovib asuda rakendama uut teenust, kuid ei ole kindel, kas lahendus vastab seadusele. Vajalik on õiguslik analüüs.

*Kohtuvaidlused

Koostame hagiavaldusi ja muid kohtudokumente ning esindame kohtus.

Näide: Tellija ei tasu tehtud töö eest. Täitja e-kirjadele ja juristi nõudekirjale tellija ei vasta. Võla nõudmiseks tuleb pöörduda kohtusse. Vajalik on hagiavalduse koostamine ja hagi tagamise võimaluste kaalumine, sest võlgnikul võib olla raskusi rahaliste kohustuste täitmisega.

*Õigusteenused kodanikele

Nõustame ja abistame vara jagamisel, elatise nõudmisel, omandi- ja maaküsimustes, laenu tagastuse nõudmisel, põhjendamatute nõuete tõrjumisel ja muudes küsimustes.

Näide: Koos laenu võtnud ja korteri soetanud kodanike kooselu lõpeb ja nad soovivad korteriomandi jagada ning üks pooltest soovib seda müüa. Kuidas ja kas on võimalik korteriomandit ja laenukohustust jagada – hariliku inimese ette on kerkinud ootamatult keeruline probleem.

*Muud õigusteenused

Osutame kliendi vajadusest lähtuvad muid õigusteenused, mille vajalikkus selgub konsultatsiooni käigus.

Näide: Kodanik on pöördunud ettevõtte teenusega rahulolematuse tõttu Tarbijakaitseameti poole. Ettevõte võib vajada abi Tarbijakaitseametile selgituste andmisel oma teenuse osutamise seaduslikkuse kohta.

Sinu E-Jurist


© OÜ ESTLEGAL 2019